رویه ارسال سفارش در چاپ و تحریر

دسته بندی های اصلی در وب سایت چاپ و تحریر به صورت کلی به ۶ قسمت تقسیم می گردند :
  1. لوازم تحریر
  2. لوازم اداری
  3. لوازم بایگانی
  4. تجهیزات آموزش و سرگرمی
  5. چاپ پاکت و ساک دستی
  6. چاپ سررسید و تقویم

لوازم تحریر

مورد اول لوازم تحریر شامل اقلام نوشتاری ، طراحی و ابزار های طراحی گرافیکی انواع دفتر و .. می شوند به صورت کلی دسته بندی تحریر متنوع و بسیار زیاد می باشند.

لوازم اداری

مورد دوم لوازم اداری که دارای لوازم اداری رومیزی ، اقلام مصرفی و … که مناسب برای ادارات و سازمان می باشند این راب اید توجه داشت که چاپ و تحریر با ادرات فاکتور رسمی ارائه میدهد پس از خرید.

لوازم بایگانی و تجهیزان آموزشی

مورد سوم لوازم بایگانی ، شامل جا کتابی جا مجله ای ، پوشه و … که این موارد در همه اصنفا مورد استافده خواهد بود.

مورد چهارم تجهیزان آموزشی و سرگرمی که این روز یکی از پر فروش ترین محصولات می باشند اکثر والدین برای فرزندان خود وسایل کمک آموزش و سرگرمی که باعث رشد هوشی و مغزی آنها باشد می شود.

مورد چهارم و پنجم بخش چاپ که با توجه به دسته بندی ها انجام شده توضیحات در هر صفحه موجود می باشند.